11 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Ürün veya hizmetin yurt içi veya yurt dışı satışlarında kayıt altına alınması,

İHRACAT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ürün veya hizmetin yurt içi veya yurt dışı satışlarında kayıt altına alınması, satış sürecinin iyi organize edilmesi ve yürütülmesi için belli başlı faturalandırma işlemleri gerçekleştirilir. Bu süreçte kullanılan belgeler:

GÜMRÜK BEYANNAMESİ
İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

FATURA (INVOİCE)
Satılan malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli gibi bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen hesap belgesidir.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ (CERTIFICATE OF OIRIGIN)
İhracata konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ (A.TR MOVEMENT CERTIFICATE)
Avrupa Birliği ile Türkiye arasında katma protokol hükümleri gereğince, ülkemizden Birliğe üye ülkelere ihraç edilen ve gerekli gümrük muafiyetinden yararlanılması için tanzim edilen belge A.TR Dolaşım Belgesi’dir.

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI (EUR.1 MOVEMENT CERTIFICATE)
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.

TEDARİKÇİ BEYANI (SUPPLIERS’ DECLARATION)
A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgedir.

EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI (EUR-MED MOVEMENT CERTIFICATE)
EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

ATA KARNESİ (ATA CARNET)
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

SİGORTA POLİÇESİ (INSURANCE POLICY)
Sigorta poliçesi, sigorta akdinin belgesidir ve sigortacı tarafından imzalanıp, sigorta ettirene verilen ve her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren bir vesikadır. Malların sevki esnasında kaybolması veya tahribi risklerini teminat altına almaktadır.

KONŞİMENTO, TAŞIMA BELGELERİ (BİLL OF LADING, TRANSPORT DOCUMENTS)
Konşimento emtiayı temsil eden kıymetli evraktır. Malların sevkini yapan nakliyat firması tarafından düzenlenir. Sevki tevsik eden en önemli belgedir.

ÇEKİ LİSTESİ (WEIGHT NOTE)
İhracatçının, ihracat beyannamesi, gümrük beyannamesi ve konşimentoda beyan ettiği malların net ve brüt ağırlıkları ile hacimlerine ilişkin dökümünü, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, her paketin ne kadar ağırlık içerdiğini gösteren belgedir.

İhracat Danışmanlık  Tam Hizmet Paketi Aylık : 9,000 + KDV + %5  Primdir.