12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizmi Pazarlaması Nasıl Yapılır

Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin temel kuralları

Basitlik kuralı:

Günümüzde insanlar çok sayıda farklı sektörlere ait reklam ve tanıtım mesajlarının hedefi olmaktadır. Bu nedenle sağlık turizminde yönlendirme mesajlarının sade ve kolay akılda kalacak şekilde, anlaşılır bir dille verilmesi gerekmektedir. Özellikle tıbbi terimlerin basitleştirilmesi ve hedef ülkedeki hedef kitlenin anlayabileceği bir dille aktarılması önemlidir. Örneğin eğer hedef ülke Türkiye ise “transplantasyon” yerine “nakil” kelimesinin tanıtımlarda kullanılması daha akılda kalacak mesajın iletilmesini sağlayacaktır. Benzer şekilde hassasiyetin her ülke özelinde gösterilmesi ve ülkelere göre planlama yapılması gerekmektedir.

Çekicilik kuralı:

Hedef kitleyi arzulanan tarzda yönlendirebilmek ve istendik davranışı değişikliği sağlayabilmek için tanıtımda kullanılan mesajların çekiciliği çok önemlidir. Sağlık turizmi tanıtımında çekicilik kuralı, insanlarda sağlık hizmeti talebi oluşturmak değil var olma bir sağlık hizmeti ihtiyacı konusunda yönlendirme yapmak amacıyladır. Bu hali ile tatile çıkma dürtüsü oluşturmaya yönelik geleneksel turizm tanıtımından farklıdır. Bu nedenle, tanıtmanın yöneldiği hedef ülkedeki hedef kitlenin özellikleri iyi bilinmeli ve kitlenin ilgisini çekecek uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında göz önüne alınması gereken bir diğer önemli husus ise hedef ülkede sağlık hizmetleri tanıtım mevzuatıdır. Örneğin; ABD daha geniş yelpazede tanıtım kanallarına açık iken Almanya’da seçenekler çok kısıtlıdır.

Kanıt gösterme kuralı:

Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinde kalite önemli ve bunun için kanıt gösterilmelidir. Özellikle uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelere gönderme yapmak, akreditasyon belgesine vurgu yapmak suretiyle görüş veya vaadin fiziksel olarak da kanıtlanması önemlidir. Sağlık turizmi tanıtımında; sağlıkta güven unsurunun önemi nedeniyle kanıt gösterme kuralı göz ardı edilmemesi gereken bir kuraldır.

Tekrar ve süreklilik kuralı:

Sağlık hizmetlerini ve olanaklarını tanıtma faaliyetleri sonucunda alınacak olumlu sonuçlar, gerektiğinde yıllarca süren çalışmaların etkinliğinin yanında tekrarına bağlıdır. Sağlık turizminde tanıtım faaliyetlerinin değişik kanıtlarla tekrarı kişilerin yönlendirilmesinde etkili olmaktadır. Dış tanıtım çalışmalarında olumlu bir sonuç almak için uzun bir süreye, hatta bazı durumlarda yıllarca devam edecek tanıtım kampanyalarına gereksinim vardır. Bu nedenle kullanılan araçların değiştirilerek tekrar edilmesi ve süreklilik sağlanması yoluna gidilmelidir.

Koordinasyon ve eşgüdüm kuralı:

Bu kural çerçevesinde, tanıtma faaliyetlerine dahil olan kamu ya da özel kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği sağlanmalıdır. Sağlık turizminde en büyük pazar payına sahip ülkelerde yalnızca sağlık turizminin geliştirilmesi ile ilgilenen birlikler ile turizm otoriteleri koordinasyon halinde çalışmaktadırlar. Singapur örneğinde (singaporemedicine) olduğu gibi bir platform üzerinde eşgüdüm sağlanması sayesinde; mali kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılmakta, çalışmalara etkinlik ve yoğunluk verilmekte ve doğru yöntem ve araçların bir sıra içinde uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.

Başarılı bir sağlık turizmi tanıtımı, ilgili kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon ile mümkündür. Çünkü uluslararası tanıtım sürekli birbirini tamamlayan faaliyetlerden oluşan bir bütündür. Bu bağlamda geleneksel turizm tanıtım kampanyaları bağımsız olarak yapılırken ve sağlık turizmi tanıtım kampanyaları ile dil bütünlüğü sağlanarak karşılıklı göndermeler yapılmalıdır.

Örneğin bütüncül bir yapı sergileyen singaporemedicine platformunda birçok özel kuruluş ya da dernek yanında kamu kurumları olarak; ekonomik kalkınma kurulu (the economic development board), Singapur uluslararası girişimi (ınternational enterprise Singapur) ve Singapur turizm kurulu (the singapore tourism board) bulunmaktadır. İsviçre’de ise bu bağlamda İsviçre ulusal turizm örgütü, İsviçre kür endüstrisi birliği ve İsviçre spa birliği işbirliği ile tanıtım kataloğu hazırlamışlar ve kalite standartlarını belirlemişlerdir.

Abartıdan uzak doğruluk ve inandırıcılık kuralı:

her türlü sağlık hizmeti veya sağlık tesisinin tanıtımının en önemli kuralı, doğruluk ve inandırıcılıktır. Zaten çok hassas dengeler üzerinde yapılması gereken sağlık hizmeti tanıtma faaliyetlerinde, gerçekler ile verilen mesajlar arasında fark olursa, tanıtmada tamiri mümkün olmayan zararlarla karşılaşılacağı unutulmamalıdır. Her ne kadar tanıtım için sıkça başvurulan abartma, gerçeklerin saptırılması değil, gerçeklerin yansıtılmasında ilgiyi artırıcı bazı araç ve olanaklardan daha iyi yararlanılmasını ifade etse de sağlık turizmi tanıtımında abartma ya da mübalağa başvurulacak bir yöntem olarak tercih edilmemelidir.

Zamanlama kuralı:

Şüphesiz dış tanıtımın başarısı, tanıtmanın yapılacağı zamanın uygun bir şekilde seçilmesine bağlıdır. Sağlık hizmetine ihtiyaç zaman ve mekan bağımsız olsa dahi ülkeler arası politik durumlar ve sınır aşırı talep edilen tedaviler arasında kozmetik cerrahinin önemli yer tutması zamanlama faktörünü gündeme getirmektedir. Politik açıdan tanıtımın zamanlaması kavramı, tanıtım yapılacak ülke ile siyasal ilişkilerin normal olduğu bir dönemde yapılmasını ifade etmektedir. Finansal anlamda zamanlama, özellikle ekonomik faaliyetlerin normal durumunu koruduğu dönemlerde tanıtımın yapılmasını ifade etmektedir.

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com