İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Medikal Turizmin Gelişimini Sağlayan Etkenler

Medikal Turizm (Tıp Turizmi)

İnsanların herhangi bir gerekçe ile sınır aşırı ülkelere giderek tıbbi tedavi ya da operasyonları bu ülkelerde gerçekleştirmeleri ile oluşan hasta hareketi medikal turizm olarak tanımlanır. Medikal turizm, insanların tedavi amacıyla denizaşırı seyahatlerindeki hızlı artışla birlikte küçük ama önemli pazar olarak ortaya çıkmıştır ve dünya genelinde oldukça hızlı bir gelişme göstermektedir. Özellikle kendi ülkelerinde yüksek tedavi masraflarının yanı sıra tedavi ya da operasyon için uzun bekleme sürelerine katlanmak durumunda olan insanlar bu seyahatlere gittikçe artan oranda katılmaktadır. Tedavilerin giderleri hastaların bulunduğu ülkeye göre % 30, % 40 ve hatta bazı durumlarda % 60’a varan maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Medikal turizmin gelişmesinde en önemli etkenler düşük tedavi giderleri ve kısa bekleme süreleridir. Bunların yanı sıra, gelişen tıp teknolojisi, düşük ulaştırma giderleri ve sosyal medya ile sınır tanımayan pazarlama gibi etkenler hastaların yaşadığı ülke dışındaki hastanelerde sağlık hizmeti almasını kolaylaştırmaktadır. Bugün için medikal turizm pazarında günümüzde Asya kıtası hakim durumdadır.

Bölge yılda en az 1.3 milyon medikal turizm amaçlı hastayı çekmektedir. Hindistan, Singapur ve özellikle Tayland gibi ülkelerde bu faaliyetin kapsamı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Tayland’da medikal turizm hareketleri 70’li yıllarda cinsiyet değişimi operasyonları ile başladığında ülke olarak sağlık turizminin gideceği büyüklük fark edilmiş ve yapılan çalışmalarla daha sonraki yıllarda öncelikle estetik cerrahiye yönelim göstermiştir.

Medikal Turizmin Gelişimini Sağlayan Etkenler

Artan cepten harcamalar: ABD, Kanada gibi gelişmiş batılı ülkelerde, sağlık hizmetleri sunumunda kamunun payının çok azalması ve özel sektöre devredilmesi nedeniyle sağlık harcamaları ülke ekonomisini etkiler boyuta gelmiştir. Önceleri kamunun sistem dışına çıkması ile kendilerine geniş bir alan bulan sağlık sigorta poliçe sağlayıcıları ise kısa bir süre sonra hastanelerin talep ettiği ücretlerin tahsil edilen sigorta rakamları ile karşılanmasının güçlüğünü görmüşlerdir. Bunun üzerine birçok işlem geri ödeme sisteminden çıkarılmıştır. Toptan sağlık hizmeti poliçesi yerine medikal hizmet odaklı poliçelere dönülmüştür. Bu da birçok hastalığın kapsam dışı kalmasına neden olmuştur. Sonuçta cepten ödemeler arttığı gibi daha ucuz tedavi yöntemleri de araştırılmaya başlanmış ve ülke dışında tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir.

Fiyat farklılıkları: Genel olarak sağlık turizminin, özel olarak da medikal turizmin gelişmesinde en temel etkenlerden biri ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarıdır. Koroner ameliyatlar, kalça/diz protezi, onkolojik ameliyatlar gibi özellikli cerrahi müdahalelerde çok önemli fiyat farklılıkları vardır.

Bekleme listeleri:

Batı ülkelerinde uzun bekleme listeleri özellikle hayatı tehdit eden ya da ıstırap veren hastalığı olan insanları başka seçenekler araması konusunda zorlamaktadır.

Akreditasyon:

Sağlık turizminde başarı hikayelerine bakıldığında fiyat ve bekleme süreleri kadar uluslararası standartlara, sertifikasyonlara ve akreditasyonlara sahip tesislerin önemli bir avantaj yakaladığı görülmektedir.
Aracı kurumlar: Medikal turizm konusunda aracı kurumların devreye girmesi ile bu amaca dönük aracı kurumlar (facilitator) hastaların daha kolay seyahat etmesini sağlamaya başlamıştır.

Kapsam dışı tedavi:

Çoğu batı ülkesinde kozmetik, diş ameliyatları ve estetik amaçlı operasyonların sağlık sigortası kapsamı dışında tutulması ve bu tür sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanların varlığı yabancı ülkelerde ucuz tedavi arayışlarına girilmesine yol açmıştır.

Uluslararası anlaşmalar:

Medikal turizm dünya genelinde önemli bir dış kaynaktan yararlanma alanı durumuna gelmiştir.
Yaşlı nüfus: Yaşlı sağlık bakımının sınır ötesinde belirlenmiş hizmet standartlarını sağlayan ülkelerde verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum sağlık turizmi için önemli bir pazar yaratmaktadır.

Sağlıklı yaşam:

Yaşlanan nüfus yanında genç insanların da artık beden ve ruh sağlığına daha fazla önem vermesi buna bağlı olarak sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi; kozmetik cerrahi, termal sağlık tesisleri, fitness merkezleri, mental rehabilitasyon klinikleri gibi oluşumlara talep artışına yol açmıştır.

Emeklilik fonları:

Medikal turizmin değişik ve hızla gelişen bir türü de “sınır-ötesi emeklilik” hayatı olarak değerlendirilebilecek yeni yaşam tarzıdır. Başka ülkelerdeki yaşlılar için sağlık bakım merkezleri bu kategorideki insanları çekmektedir.

Medikal Turizmin Gelişmesini Kısıtlayan Etkenler

Güven ve Kalite sorunu:

Medikal turizmin gelişmesindeki en büyük engel, gelişmekte olan ülkelerdeki tıbbi müdahalelerin kendi ülkelerindeki düzeyde ve kalitede olmadığına dair güven sorunudur.

Geri dönüş sağlık güvencesinin eksikliği:

Gelişmiş ülkelerde sigorta kapsamında yapılacak işlemlerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif tedavi seçeneği olarak sağlık turizmi kapsamında yurt dışına seyahat eden hastaların bu süreç sonunda ülkelerine döndüklerinde tedavisini oldukları hastalıkların takip, kontrol ve komplikasyonlarının sigorta kapsamında değerlendirilmemesi ve hatta kişinin aldığı karar nedeniyle tamamen sigorta sistemi dışına çıkarılması sağlık turizmi düşünen hastalar için önemli bir tehdittir.

Bireysel ekonomik faktörler:

Gelişmiş ülkelerde insanların azımsanmayacak bir kısmı sağlık sigortası şemsiyesi altında koruma kapsamında değildir. Ayrıca sağlık sigortası kapsamında olan bireylerin önemli bir kısmı da sınırlı sağlık hizmeti için koruma altındadır

Dil sorunu:

Bir hastanın ideal koşullarda sağlık hizmetini alabilmesi için sağlık tesisinin kalitesi ve sağlık hizmeti sunan ekibin tecrübesi kadar hizmeti alan ile sunanın iletişim konusunda sorun yaşamamasının önemi aşikardır. Dünya genelinde öncelikli iletişim dili İngilizce olarak benimsenmiş olsa dahi bu dili konuşamayan/anlayamayan ciddi sayıda insan sağlık hizmeti almak için sağlık turizmi kapsamında sınır aşırı seyahat yapmaktadır. Bu konuda hastanın sağlık tesisine kabulü öncesinde mutlaka tercih ettiği dil konusunda bilgi sahibi olunması ve uygun tercümanın hazır bulundurulması gereklidir.

Vize sorunu:

Gelişmiş ülkelerin topraklarına girebilecek olası göçmenleri ve yasal olmayan işgücü istihdamını engellemek ve kontrollü girişe izin vermek adına uyguladığı vize protokolleri mevcuttur. Uluslararası hukuk çerçevesinde mütekabiliyet esasınca konulan karşı vizeler bazen hastaların hareketliliğinde önemli gecikmeler gelişmesine neden olmaktadır. Tüm hastane rezervasyonlarını yaptığı halde vize alınamadığı için sağlık hizmeti almak için yaptığı planları iptal etmek zorunda kalan birçok hasta mevcuttur.

Akreditasyon sorunu:

Sağlık turizminde teşvik edici bir faktör olarak değerlendirilen akreditasyon süreci bazı durumlarda olumsuz etki de yapabilmektedir. Normal şartlarda akreditasyon alması gereken kurumların çoğu zaman objektif olmayan kriterler veya değerlendirmeyi yapan kişi/kurumlar tarafından hatalı derecelendirilmesi nedeniyle akredite olamaması ve bunun kamuoyunda duyulması önemli bir sorun doğurabilmektedir.

Kalifiye işgücü eksikliği:

Sağlık turizminin gelişmesinde en önemli faktörlerden biri olan düşük fiyat politikasının sağlanabilmesi adına hekim ve yardımcı sağlık personeli dışındaki destek personelinin belirli eğitim kriterleri dışında tercih edilerek maliyetin azaltılması yoluna gidilmesi zaman içerisinde hizmet sunum kalitesinin örselenmesine neden olmaktadır.

  • İleri tedaviler (Kardiyovasküler Cerrahi, Radyoterapi, cyberknife vb.)
  • Transplantasyon
  • İnfertilite ( Tüp bebek İVF uygulamaları )
  • Estetik Cerrahi
  • Göz, diş, diyaliz tedavileri vb.

Hizmet Yeri: Sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu, Üniversite, Özel Hastane, Dal merkezleri) Hizmet Verenler: Sağlık personeli ve özellikle doktorlar (tamamen hekim merkezli hizmet)

Sağlık Turizmi yapmak – Sağlık Turizmi Yetki belgesi almak – Sağlık turizminde pazarlama, Sağlık turizmin de yurtdışı hasta bulmak, sosyal medya yönetmek, danışmanlık, fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir. Bu sesleri bir orkestıra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla