İLETİŞİME GEÇİN

KOBİ Danışmanlığı Uzmanlığı

KOBİ Danışmanlığı Nedir? KOBİ danışmanlığına ilişkin olarak, uygulamada veya kavramdaki bir çok karışıklığın önüne geçmek adına, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile KOSGEB birlikte çalışma yaparak KOBİ danışmanlığı ile ilgili olarak Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği adıyla bilgilendirme yayını yaptı. KOBİ Danışmanlığı Nedir? Ne işe yarayacak? Büyüme yolunda olsun pazar bulma konusunda olsun KOBİ olan kişilere yol gösterecek nitelikte, aynı zamanda bir sorunla baş etmenin nasıl yapılabileceği konularında öneriler ve yol gösteren kişi olarak KOBİ danışmanları, kişilere bir doktor gibi tavsiyelerde bulunacak. Danışmanların bir şirketin de olabileceği gibi bireysel olarakta çalışabilecekler ve KOBİ’ler bu kişi ve kurumlardan yardım alacaklar. Hali hazırdaki uygulamalarda özel danışmanlık yapan kurumlar, üniversitelerdeki öğretim görevlileri, kamu kurumları ve kuruluşları, meslek kuruluşları bu işi yapmaktalar. Fakat uygulama gereği olarak KOBİ danışmanlarının nitelikleri ve bu işi yapabilecek kişilerin açıklamaları tam olarak belli değildi ve bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Kobi Danışmanı  Nasıl Olunur? Kobi danışmanlığına olan ihtiyacın artması sonucunda kobi danışmanlığı sınavı ile alımlar yapılacaktır. KOSGEB tarafından yapılmakta olan kobi danışmanlığı sınavları her yıl yapılacaktır. Kobi danışmanlığı sınavları ile alımlar yapılacaktır. İlerleyen zamanlarda gerçekleşecek olan sınavlar ile bir çok kişi kobi danışmanı olarak çalışmaya başlayacaklardır. Kobi danışmanlığı sınavı başvuruları, KOSGEB’e yapılarak alımlar yapılacaktır. Bu noktada sınav tarihi ve saati, gerekli şartlar açıklandığı zaman bu konu altında paylaşımı yapılacaktır. KOBİ Danışmanlığı  Eğitim Tanıtımı KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan KOBİ Danışmanlarının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla yapılmaktadır. KOBİ Danışmanlığı  Eğitimi Kimler Başvurabilir Sınava Girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir. KOBİ Danışmanlığı  Eğitimi Eğitim ve Sınav İçeriği KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. KOBİ Danışmanlığı  Eğitimi KONULAR
 1. Yönetim Bilimi
 2. İşletme Yönetimi (Temel işletme kavramları, işletme stratejileri, yönetim organizasyonu, işletme faaliyetleri, örgütlenme, planlama, stratejik yönetim, işletme analizi vb.)
 3. Finansal Yönetim (Finansal yönetim kavramları, bütçe, finansal tablolar, finansal planlama, finansal oranlar, sermaye yönetimi, vadeli işlemler, finansal ve ekonomik analiz, sermaye yönetimi, yönetim muhasebesi vb.)
 4. İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan kaynakları yönetimi kavramları, istihdam ve çalışma yönetimi, ücret, eğitim, motivasyon, performans yönetimi, vb.)
 5. Üretim Yönetimi (Üretim yönetimi kavramları, üretim maliyeti, süreç yönetimi, ürün geliştirme, stok yönetimi, kalite yönetimi, lojistik ve tedarik yönetimi vb.)
 6. Teknoloji Analizi ve Teknoloji Yönetimi
 7. Pazarlama Yönetimi (Pazarlama stratejileri, satış, fiyat, dağıtım, tutundurma, müşteri memnuniyeti, mağazacılık, pazarlama araştırması yöntemleri/teknikleri),
 8. Ekonomik Analiz
 9. Yatırım Analizi
 10. Sektör Analizi
 11. Örgütsel Davranış
 12. Anket Uygulama ve Analiz Yöntemleri, Örnekleme Yöntemleri
 13. Hukuk (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku vb.)
 14. Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 15. Ar-Ge ve Yenilikçilik
 16. Proje Yönetimi (Proje yönetimi teknikleri ve ilkeleri, risk yönetimi/proje risk yönetimi vb.)
 17. KOBİ Politikaları
 18. Devlet Teşvik ve Destekleri
 19. Garanti ve Kefalet Sistemleri
 20. Ulusal ve Uluslararası Fonlar ile Fonların Kullanımı
 21. Enerji Verimliliği Mevzuatı

KOBİ Danışmanlığı  Eğitimi İÇERİK DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ’yi çevreleyen ve başarısını etkileyen her tür harici çevresel faktör etkisinin analiz edilmesi sürecini, FAALİYET PLANI: Hizmetin kapsamını oluşturmak ve hizmetle ulaşılması amaçlanan hedefleri gerçekleştirmek için gerekli detayların (başlama ve tamamlanma zamanı, uygulanma süreci, sıra, süre, öncelik vb.) belirlenmesini, HİZMET SÖZLEŞMESİ: Hizmetin kapsamı (hedef, sonuç, tarih, zaman çizelgesi, iş hacmi vb.), hizmetin çıktıları, kaynaklar, ücret, masraflar, sorumluluk, sona erme, revizyon ve uyuşmazlıklar gibi hususlara ilişkin olarak tarafların aralarında hak ve hukuki yükümlülük doğuracak biçimde iradelerini birbirlerine uygun olarak açıklamalarını içeren belgeyi, HİZMET TEKLİFİ: KOBİ’ye verilecek hizmete dair hedef, teknik yönler (konu, kapsam vb.), ücret, tarafların sorumlulukları gibi hususlara ilişkin önerileri içeren, onay ve karar için KOBİ’ye sunulan belgeyi, İŞ KIRILIM YAPISI: KOBİ Danışmanının, hizmetle belirlenen hedeflere ulaşmak ve beklenen sonuçları elde etmek için yürüttüğü çalışmaları hiyerarşik olarak ayrıştırmasını, kısaca hizmetin toplam kapsamının düzenlenmesini ve tanımlanmasını, İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sürece ilişkin ilerlemeyi ve performansı izlemek, gözden geçirmek ve düzenlemek, değişiklik yapılması gereken alanları belirlemek ve ilgili değişiklikleri başlatmak için kurulan sistemi, KONTROL NOKTASI: Planlanan hizmetin performansını izlemek ve gerçekleşmeleri değerlendirmek üzere önceden üzerinde anlaşılan ve gerektiğinde uygun düzeltici eylemlerin yapılacağı eşikleri, KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ): 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan işletmeleri, ÖZ DEĞERLENDİRME: Kendi performans ve gelişimini bağımsız olarak, gerçekçi şekilde kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme faaliyetini, PRENSİP ANLAŞMASI: Tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik başlangıç gereksinimleri belgeleme sürecini, RİSK ANALİZİ: KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin risklerin gerçekleşme olasılıklarını ve olası etkilerini değerlendirerek, bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemler ile birleştirerek yapılan ayrıntılı analizi, RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, SORUN ALANLARI: KOBİ’nin mevcut durumunun analizi çerçevesinde neden sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulan, arzu edilmeyen ve çözümlenerek bir sonuca bağlanması gereken hususları, TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

KOBİ DANIŞMANIN BİLGİ VE TANIMLARI İşletme yönetimine ilişkin kavramları tanımlar KOBİ’nin faaliyet yapısı ile faaliyette bulunduğu piyasanın analizi ve değerlendirilmesine yönelik kriterleri açıklar. KOBİ’nin işletme stratejilerini değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin mal ve hizmetinin üretim, satış, sunum gibi hususlarına ilişkin yasal kısıtlarını içeren mevzuatları açıklar Finansal yönetime ilişkin kavramları tanımlar KOBİ’nin bütçe ve mali yapısını değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin finansal verilerinin, sektör ve rakipleriyle kıyaslanmasına yönelik değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin yatırım plan ve kararlarına ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını değerlendirmeye yönelik finansal analiz yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini belirleme yöntemlerini açıklar. İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kavramları tanımlar. KOBİ’nin ücret ve işe alım politikaları, çalışan seçim kriterleri ile personel devir hızı değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’de çalışan oryantasyonu ve eğitimleri ile ilgili süreçleri değerlendirme yöntemlerini açıklar. BU KADAR YAZIYI OKUYAN KAZANMALI BİZİ ARA KOBİ çalışanlarının motivasyonu ve motivasyon geliştirme, teşvik süreçlerine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ çalışanlarının performans değerlendirme süreçleri ve performans ölçüm kriterlerini açıklar. Çalışan görev tanımları ile görevde yükselme süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini açıklar Pazarlama ve satış yönetimine ilişkin kavramları tanımlar. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasayı (pazarı) analiz ve değerlendirme yöntemlerini (pazar bölüm/bölümleri ve fiyat yapısı, rekabet yapısı, mal/hizmet yapısı, pazar payı, talep yapısı vb. açısından) açıklar. KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, talep yapısı, müşteri yapısı vb. hususları dikkate alarak tanımlar. KOBİ’yi müşteri yönetimi (müşteri verimliliği, müşteri beklentileri, müşterinin yapısı ve demografik özellikleri) açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’yi müşteri memnuniyeti açısından analiz ve değerlendirme yöntemlerini açıklar. Üretim yönetimine ilişkin kavramları tanımlar. KOBİ’de üretim yönetimini (üretim şekli, üretim planı, üretim kontrolü, kalite, maliyet, teslimat, fabrika yerleşim düzeni, bakım onarım vb.) değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’ye uygun üretim modelini belirleme yöntemini ürün özellikleri, ürün çeşitliliği, firma ölçeği ve kaynakları vb. unsurları dikkate alarak belirler. KOBİ’nin hammadde ve satın alma yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar. KOBİ’nin sipariş ve depo yönetimini değerlendirme kriterlerini açıklar. KOBİ’nin teknolojik durumunu, ürün geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin mevcut durum analiz sonuçlarını raporlama yöntemlerini açıklar. KOBİ’nin yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren sorununa ilişkin çözümleri sıralar. KOBİ’ye sunacağı hizmetin kapsamını, hedefini ve süresini proje yönetimi ilkelerine göre tanımlar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin iş kırılım yapısını belirler. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin sözleşmede yer alması gereken idari, mali, hukuki, mesleki vb. koşulları tanımlar. KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak kullanacağı kaynakları tanımlar. KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak KOBİ dışından kullanılacak kaynakları (KOBİ politikaları, devlet teşvikleri ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar, KOBİ kredilerine yönelik garanti ve kefalet sistemleri vb.) mevzuatlarını açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmetin gereklerine uygun olarak hizmet süreçlerini tanımlar. KOBİ’ye sunacağı hizmetten beklenilen çıktıları ve performans göstergelerini tanımlar. Stratejik yönetime ilişkin ilkeleri tanımlar. KOBİ’nin hedeflerine ulaşmasında uygulayacağı stratejileri açıklar. KOBİ’de oluşturulacak örgütsel yapı ve süreçleri belirleme yöntemlerini açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin faaliyetlerin zaman planlamasını açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek riskleri tanımlar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde oluşabilecek risklere uygun alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder. Riskleri izleme ve kontrol yöntemlerini açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecindeki kontrol noktalarını açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecinde belirlediği kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere yönelik kriterleri açıklar. Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirme sonuçlarını uygulamalara nasıl yansıtacağını açıklar. KOBİ’ye sunacağı hizmete ilişkin uygulama sürecini izleme ve değerlendirme yöntemlerini açıklar. KOBİ’ye sunduğu hizmete ilişkin raporlama yöntemlerini açıklar. KOBİ danışmanlığı hizmet süreçlerine ilişkin dokümantasyon, arşivleme ve doküman güncelleme yöntemlerini tanımlar KOBİ’ye sunduğu hizmetin izleme ve değerlendirmesine ilişkin standart ve yöntemleri açıklar. KOBİ’ye sunduğu hizmeti yasal hükümlere uygun olarak sonlandırır. KOBİ Danışmanlığı :  EDİNİMLERİN OLUŞTURULMASI GEREKEN YETENEKLER KOBİ’nin işletme yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. KOBİ’nin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomi ve sektör koşullarına göre değerlendirir. KOBİ’nin genel faaliyet yapısını inceleyerek analiz eder. KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, satıcıların yapısı, müşterilerin yapısını vb. hususları dikkate alarak yapar KOBİ’nin kullandığı teknolojileri analiz eder. KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini; anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder. KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve hacimleri açısından müşteri verimliliklerini (maliyet etkenliği ve karlılık açısından) istatistiksel analiz yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler. KOBİ’nin finansal yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. KOBİ’nin likidite pozisyonunu, finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve karlılık düzeyini mali analiz tekniklerini kullanarak tespit eder. KOBİ’nin mali oranlarını, sektör standart oranlarına göre değerlendirir. KOBİ’nin en yakın rakipleri ile mali ve oprerasyonel kıyaslamasını yapar. KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan değerlendirir KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit eder. KOBİ’nin insan kaynakları yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. KOBİ’nin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile analiz eder KOBİ’nin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini insan kaynakları oryantasyon yönetimi teknikleriyle analiz eder. KOBİ’nin çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle analiz eder. KOBİ’nin çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak analiz eder. KOBİ’nin çalışanlarına yönelik performans değerlendirme süreçlerini, performans ölçüm kriterleri kullanarak analiz eder. KOBİ’nin çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini görevde yükselme ilkelerine göre analiz eder Personel devir hızını analiz eder. KOBİ’nin pazarlama yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’nin piyasa rekabet durumunu rekabet ve rakip analizleri yöntemleriyle analiz eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemi ile tespit eder. KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit eder KOBİ müşterilerinin memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik tekniklerle analiz eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu pazar bölüm/bölümlerini pazar araştırma yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder. KOBİ’nin üretim yönetimine dair mevcut durumunu analiz eder. KOBİ’nin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle tespit eder KOBİ’nin fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’nin stok devir hızını mali analiz teknikleriyle tespit eder. KOBİ’nin inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz eder. Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar. Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanlarını tespit eder. KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirir. Tespit edilen sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirir. KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları (ekonomik, teknik, mali boyut) belirler. Tespit ettiği sorunların alan uzmanlığı gerektirip gerektirmediğini belirleyerek, yönlendirme yapar. Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar. KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, beklenen faydalar ile tutarlı olacak şekilde belirler KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamında kullanılacak iç kaynakları belirler KOBİ’ye sunulacak hizmet kapsamında kullanılacak dış kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri geliştirir KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulamasına ilişkin sürecine dair performans göstergelerini belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmet sürecinde oluşabilecek riskleri ve alternatif çözüm önerilerini belirler. KOBİ’ye sunulacak hizmetin uygulama sürecine dair kontrol noktalarını belirleyerek, değerlendirir. KOBİ’ye sunulacak hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayacak izleme ve değerlendirme sistemini belirler.

BİLGİ İÇİN
Kontenjan 20 Kişi İle Sınırlıdır.
Bilgi için: Çağrı Bey – 0212 216 22 36 – 0545 919 0 818
Uzmanlık Programı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 7 hafta sonu 14 gün 99 saat yüz yüze 99 saat Online ve bir proje asistanlığı şeklinde 1 tam dönem sürecek bir eğitim planıdır.
19.000 TL + KDV
Hesap Adı: İgeme Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Hesap No: Ziraat Bankası TR 1100 0100 0851 9753 2579 5001
Katılım bedelleri iade edilemez. Düzenlediğimiz diğer bir eğitime aktarılır.