12 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Yazılım İhracatı Kütüphane

Yazılım İhracat Danışmanlığı

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri hızla büyüyor. 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan bilgi teknolojileri alanında ise yazılım ve hizmet kalemleri dikkat çekiyor. Pazar büyüklüğü 5,8 milyar dolara ulaşan yazılım ve hizmet sektörü 650 milyon doları aşan ihracat payıyla öne çıkıyor.

Bu hızlı büyüme, sektör oyuncularını değişime zorluyor. Yazılım İhracatı; Dijital çağ ile birlikte pek çok sektörü yeniden inşa eden bilgi ve iletişim teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dijital dönüşüme öncülük ediyor.
Orta ölçekli işletmelerden büyük kurumsal şirketlere kadar etkisini gösteren bu dönüşüm, bilgi teknolojileri sektöründe yüksek katma değerli yazılım ve hizmet alanlarının ihracattaki payını da artırıyor.

TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Verileri Raporu’na göre Türkiye’nin bilgi teknolojileri sektöründeki hizmet ihracatı 51,4 milyon, yazılım ihracatı ise 602 milyon dolara ulaştı.  Yazılım sektöründeki söz konusu hızlı büyümenin devam etmesi için özellikle küçük danışmanlık şirketleri, IT uzmanları ve hizmet alan şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor.

Yazılım sektörünün ulusal verimliliğin artırılmasında önemli katkıları bulunmaktadır. Örneğin yazılım yatırımları, OECD ülkelerinde finansal hizmetler prodüktivitesinin ortalama % 0,25 artmasını sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kullanıldığı her sektörde o sektörün verimliliğini artırdığı kanıtlanmış bir gerçektir.

OECD ülkeleri içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında diğer sektörlere en fazla katma değer yaratan teknolojinin yazılım teknolojisi olduğu tespit edilmiştir. OECD ülkelerinde yazılım sektörü hasılasının toplam GSMH içindeki payı ülkeden ülkeye % 1,5 ila % 3 arasında değişmektedir. 

Yazılım sektöründeki gelişmenin istihdama olan yansımasının en çarpıcı örneklerinden biri Hindistan’dır. 80’li yılların ikinci yarısında yazılım sektöründeki iş gücü 6.800 kişi iken, bu rakam 2000’li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak 284.000 kişiye ulaşmıştır. Günümüzde bu rakam 1.000.000 kişiye ulaşmıştır.

Nitelikli ve inovatif kapasitesi yüksek bir işgücü istihdam edilmesi, yazılım sektörü işgücü piyasasını farklılaştırmaktadır. Bu farklılık, yeni girişimlerin doğuşuna ve bu alandaki işgücü piyasasının ve sektörün yenilikçi ve rekabetçi olmasına yol açmaktadır.

Yazılım sektörü, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü içerisinde istihdam oranı en yüksek olan sektördür. 2007 yılı sonu verileri itibariyle Avrupa Birliği bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki iş gücünün % 55’i yazılım sektöründe istihdam edilmektedir. Yazılım sektöründe istihdam edilen kişilerin sayısı 4,3 milyon kişi olmakla birlikte bu sayı her yıl yaklaşık % 5 oranında artmaktadır.

Yazılım sektöründe çalışanların gelirleri, ülkelerindeki ortalama kişi başına milli gelirin hayli üzerindedir. İstihdam edilen kişi başına en fazla gelir getiren sektör, yazılım sektörüdür. Avrupa Birliği ortalamasına göre, yazılım sektöründe istihdam edilen bir yazılım geliştiricinin işverenine kazandırdığı gelir, kişi başı yıllık ortalama 100.000 Avro civarındadır.

TÜRKİYE’DE YAZILIM SEKTÖRÜ


Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin içinde bilgi teknolojilerinin, bilgi teknolojileri sektörü içinde de yazılım ve hizmetlerin yeterince büyük ve olması gereken noktada olmadığını söyleyebiliriz. 2010 yılı verilerine göre, Türkiye bilişim pazarı 8,549 milyar ABD dolarıdır. Bu rakamın 6,944 milyar ABD dolarını donanım, 0,909 milyar ABD dolarını hizmet ve 0,696 milyar ABD dolarlık kısmını ise yazılım oluşturmaktadır. Buradan da görüleceği üzere, Türkiye bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir
yapıdadır. 

Dünya genelinde donanım harcamaları, tüm bilgi teknolojileri harcamasından % 39 pay alırken; bu oran Türkiye’de yaklaşık % 81 seviyesindedir. Bilgi teknolojileri pazarının % 19’u ise yazılım ve hizmetlerden oluşmaktadır. Donanım ağırlıklı bu yapının, önümüzdeki yıllarda, yazılım ve hizmetler alanında daha fazla büyüyerek değişmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK-MAM verilerine göre; Türkiye’de yaklaşık 1.600 adet yazılım üreten yerli firma yer almaktadır, sektör şirketleri KOBİ yapısındadır ve ölçekleri küçüktür, sermaye yapıları güçlü değildir. 

İhracat Türkiye’de yazılım sektörünün toplam 2009 yılı kayıtlı ihracatı yaklaşık 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın sektörün gerçek ihracat rakam ve potansiyelini yansıtmadığı bilinen bir gerçektir; çünkü yazılım genellikle
makine, elektronik eşya, otomotiv, medikal, donanım gibi bir ürün veya hizmetin bir parçası olarak ihraç edilmektedir. 70 civarında ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk yazılım sektörünün ihracat eğiliminin artarak devam edeceği beklenmektedir. Sektörün önemli ihracat pazarları Almanya, ABD, BAE, Libya, İngiltere, Azerbaycan, İsviçre, Romanya, Türkmenistan olarak sıralanmaktadır.

TEKNOKENTLERDE SAĞLANAN AVANTAJLAR


Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır.

Gelir Vergisi Muafiyeti
Bölgede yer alan gelir vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR–GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren 2023 yılına kadar gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir. Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından seçilen ve hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar uzatılabilir,

KDV Muafiyeti
Bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

Personel Avantajı
Bu Bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde  araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yukarıdaki açıklama ve tablolardan da anlaşıldığı üzere Batı Akdeniz Bölgesi gerek teknolojik altyapısı
gerekse de nitelikli insan gücü ile yazılım sektörü yatırımcılarını beklemektedir.

İhracat Danışmanlığı kapsamında ülkemizde teşvik planlaması yapmış tek şirkettir İGEME. İhracatınızı geliştirmek için bizi arayınız.