İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Türkiye Lojistik Merkezleri Destekleri

Türkiye Lojistik Merkezleri Kurulması ve Desteklenmesi

E-ihracat, covid, ihracatın devamlılığı ve operasyonel süreçler ile mikro ihracatın hayatımızdaki payı arttı. Bu payla birlikte yapılması gereken yeni bir proje devreye girdi. Tabiki bu proje ve ihtiyacın karşılığı destekte.

Sürdürülebilir ihracat artışımıza katkı sağlayacak, Türk ihraç ürünlerimize depolama, elleçleme, dağıtım gibi hizmetler sunacak Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin Desteklenmesi

“Bu Karar, yurt dışında kunılan/kurulacak lojistik merkezlere yönelik olarak Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları ve kullanıcıların desteklenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Yurt Dışı Lojistik Merkez (YDLM): İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında açılan, ürünlerin dağıtımı ile ilgili depolama, yükleme/boşaltma, sevkiyat, elleçleme, tehlikeli madde hizmetleri, kargo birleştirme/bölme, soğuk depolama, dağıtım vb. faaliyetlerin kümelendirilerek gerçekleştirilebilmesi için uluslararası taşımacılık ve lojistik amaçlı düzenlenmiş merkezi ifade eder.

İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) veya bunlar tarafından kurulan ve/veya en az %51 oranında hissesine sahip olunan şirketi,

İşbirliği kuruluşları tarafından yurt dışı lojistik merkez kurulması ve/veya işletilmesi konusunda hizmet satın alınan şirketi,

Kullanıcı: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler ile TİM, TOBB, DEİK, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör demekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu demek, birlik ve kooperatifleri,

Yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesi

İşbirliği kuruluşları tarafından YDLM’lerin faaliyete geçirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ve gider kalemleri Genelge ile belirlenen;

a)Kurulum, bilişim dâhil yatırım, ruhsat ve izin giderleri, %70 oranında ve YDLM başına en fazla 5.000.000 (beş milyon) ABD dolan,

b)Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergiler dâhil kira/komisyon/kullamm giderleri, ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 3.000.000 (üç milyon) ABD doları,

c)Reklam, tamtım ve pazarlama faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla on kişinin brüt ücreti [yıllık kişi başı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını geçmemek kaydıyla], ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YDLM başına, yıllık en fazla 700.000 (yedi yüz bin) ABD doları desteklenir.

Kullanıcıların desteklenmesi

Kullanıcıların gümrükleme ve Genelge ile belirlenen diğer giderleri, yıllık en fazla 100.000 (yüz bin) ABD doları desteklenir.

Destek Kapsamına Alınma ve Denetim

YDLM’lerin destek kapsamına alınması için, işbirliği kuruluşları tarafından bir fizibilite raporu hazırlanarak detayları Genelgede belirlenen proje ile Bakanlığa başvuru yapılması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir. Bakanlık, YDLM kurulmasına/açılmasına yönelik olarak duyuruya çıkabilir.

Bakanlıkça destek kapsamına alınan YDLM’ler Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık temsilcisi koordinasyon ve denetimine tabidir.

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin destek süresi

İşbirliği kuruluşları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen destek unsurlarından beş yıl süreyle yararlandırılır. Bakanlık, YDLM’lere yönelik olarak detayları Genelge ile düzenlenen performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme neticesinde, son üç yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi verebilir. Toplam destek süresi on yılı aşamaz.”

Konuşmaya Başla