İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Sağlık Turizminde Yurt Dışından Hasta Getirmek İçin Basın ve Medya Kullanımı

Ülkenin sağlık turizmi odaklı gücünün tanıtılması faaliyetlerinin ve bunu basın ve medya kullanarak yapabilmenin ana fikri hedeflenen kitlenin önceden belirlenen basın ve medya aracılığıyla bilgilendirilmesidir. Planlanacak bir sağlık turizmi basın ve medyanın temel amacı, “sağlık personelinin tıbbi tecrübe ve bilimsel yetkinlikleri, hastanelerin teknolojik altyapı ve üstün hizmet düzeyleri” gibi kalite değerlerinin hedef kitlelere basın ve medya yolu ile duyurulması, sonuç olarak ülke lehine sağlık turizmi hareketliliği yaratılmasına çalışmaktır.

Yapılacak basın ve medya çalışmaları, sağlık hizmeti almak için arayışta olan hastalara sunulan yüksek kaliteli sağlık hizmetleri hakkında bilgi vermek, onları yönlendirmek, olumlu imaj yaratarak talep edilen sağlık hizmetlerinin satın alınmasını kolaylaştırmaya yönelik her türlü faaliyetleri içeren bir iletişim faaliyetleri bütünüdür.

Sağlık turizmi faaliyetlerinin hizmet ihracatı yapan ekonomilere katkısı ve bu ülkelerin sağlık sektörlerinin gelişmelerine olan etkisi yadsınmaz düzeydedir. Hastaların bilmedikleri bir ülkeye sağlık hizmeti alma amaçlı gitmeleri için, öncelik o ülkenin varlığından, geleneksel turizm olanaklarından ve ülkenin sağlık hizmetleri düzeyinin farkında olmaları gerekir.

Bu tür bir farkındalığı oluşturmak için planlı tanıtma kampanyaları yapılarak bunların basın ve medya üzerinden duyurumun yapılması gereklidir. Bireylerin geleneksel turizm planlamalarında; destinasyonun kültürü, yerel dili, yaşam tarzı gibi kriterler seyahat planında etkin motive edici özgün farklılıklar olarak değerlendirilirken, sağlık turizminde teknoloji, kalite, sertifikasyon, akreditasyon, gelişmiş ülkelere benzerlik ve anadilde iletişim öncelikli olmaktadır.

Sağlık hizmetine gereksiz talep oluşturma çabası kabul edilir bir kavram değildir. Ancak, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan ve ülkemiz vatandaşı olmayan kişilerin ortaya çıkmış olan hizmet alma taleplerinde ülkemiz lehine yönlendirme yapabilmek için sağlık hizmeti ürünlerinin düzenli basın ve medyayı kullanarak tanıtımının yapılması gereklilik arz etmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda da görüldüğü gibi sağlık turistlerinin sınır ötesi hareketliliği tüm yıla yayılmış şekilde devam etmektedir yani sağlık turizminde ölü sezon yoktur.

Sağlık turizminin genel ekonomik şartlardan diğer sektörlere göre daha az etkilenmesi, kalite ve fiyat odaklı olması, hastaların sağlık tesisi seçimini çoğu zaman görmeden yapması, uluslararası rekabet nedenleri ile stratejik olarak planlanmış tekrarlayan basın ve medya kullanarak tanıtım yapmak önem arz etmektedir. Her geçen yıl önemi ve büyüklüğü artan uluslararası sağlık turizmi endüstrisinden büyük pay alan ülkelerin başarılarında bilimsel araştırmalara dayanan, devamlılık arz eden, koordine bir şekilde yürütülen bütüncül basın ve medya faaliyetlerinin yadsınmaz yeri vardır.

Sağlık hizmeti alma talebi ile değişik nedenlerle yaşadığı ülke dışında bir yerde tedavi olma amaçlı planlama yapan hastaların karar almalarında etkin olan unsur, bu kişilerin zihinlerinde oluşan ya da oluşturulan çoğu zaman objektif bazen sübjektif verilere dayanan imajlar ve bunu sağlayan tekrarlayıcı basın ve medya yoluyla yapılan tanıtım kampanyalarıdır. Sağlık turizminde hastaların tercihlerinin oluşmasında en etkili yolun basın ve medya olduğunu söylemek çok iddialı olacaktır. Ancak, sağlık hizmetlerinin tanıtımına odaklı basın ve medya kullanımı hastaların karar alma süreçlerinde yönlendirici rol oynamaktadır. Aynı zamanda pazardan pay alma hedefinde olan ülkelerin, kendi lehlerine yönlendirme amaçlı tanıtım yaptıkları unutulmamalıdır.

Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği hakkında uluslararası farkındalık oluşturmak için yapılacak basın ve medya kullanımı önemini dört madde halinde sıralamak mümkündür.

• Ülkeye doğru sağlık turizmi hareketliliği artış eğiliminde ise, basın ve medya bunun ivmesini arttırabilir.

• Etkin bilgilendirme ve paylaşım, özellikli tedavi seçeneklerinin, başarılı sağlık profesyonellerinin ve öne çıkarılan sağlık tesislerinin akılda kalması yanında bunların hepsi için olumlu imaj oluşmasına yardımcı olur.

• Sektör paydaşlarının katkı verdiği koordine, istikrarlı, düzenli ve tekrarlayan basın ve medya kullanımı uzun vadede ülke lehine daha önce olmayan sınır ötesi hasta hareketliliği yaratabilir.

• basın ve medya kullanarak yapılan tanıtım sayesinde, çeşitli nedenlerle çıkan veya çıkartılan istenmeyen haberlerin, bilgilendirmelerin veya karalama kampanyalarının ülke lehine sağlık turizmi hareketi üzerine olası olumsuz etkisi azaltılabilir.

Sağlık Turizmi Yapmak – Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak – Sağlık Turizminde Pazarlama, Sağlık Turizmin de Yurtdışı Hasta Bulmak, Sosyal Medya Yönetmek, Danışmanlık, Fuar ve diğerleri hizmetleriniz için bizi arayın..,. Sağlık Turizminde güvenli bir yolculuk için doğru “koç” ile yola çıkın.

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.

Murat IŞIK – Gülsen Vural
www.igeme.com.trwww.medicalinturkiye.com

Konuşmaya Başla