İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

KOSGEB Destekleri

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
• KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
• İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

KOSGEB Destekleri – PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

KOSGEB Destekleri – DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
• İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
• Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez KOSGEB Destekleri

PROGRAMIN AMACIGelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

KOSGEB DestekleriPROGRAMIN KAPSAMIProgram kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek UnsurlarıDestek ÖdemesiÜst Limiti (TL)Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)60.00075
Bağımsız denetim hizmeti bedeli20.00075
SPK kurul kaydına alma ücreti10.000100
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu10.00075

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMIDestek Üst Limiti(TL)DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği12.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği100.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)200.00075
Personel Gideri Desteği100.00075
Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100
Proje Geliştirme  DesteğiProje Danışmanlık Desteği25.00075
Eğitim Desteği5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000
Proje Tanıtım Desteği5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği18.00075
Personel Gideri Desteği100.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)200.00075

KOSGEB Destekleri

Konuşmaya Başla