17 Mayıs 2022

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

İhracatta Pazarlama Nedir Kuralları Nelerdir

İHRACAT PAZARLAMA ve SINIR ÖTESİ SATIŞ
PAZARLAMA NEDİR? KURALLARI NELERDİR?


Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan.

Pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Birçok kişinin pazarlama kavramından anladığı birbirinden farklıdır.

Pazarlama üzerine yazılmış bir kitapta, dar ve geniş anlamda pazarlama tanımları verilerek pazarlamaya ilişkin açıklamalarda bulunmaktadır. Dar anlamdaki pazarlama tanımlarında dağıtım yönlü, mülkiyet yönlü ve yönetimsel pazarlama tanımları şeklinde bir ayrıma gidilmektedir. Söz konusu tanımlarda pazarlama kavramındaki ağırlık noktaları önem kazanmaktadır. Geniş anlamdaki pazarlama tanımlarında ise bir işletmedeki işletme faaliyetlerinin bütünü pazarlamaya ilişkin olarak ele alınmaktadır. Genel bir tanım olarak pazarlama; müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir.

Pazarlamaya ilişkin olarak en yaygın kullanılan tanım Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu tanımdır. Bu tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecidir. Bir çalışmada ise pazarlama tanımında vurgulanan noktalar şöyle açıklanmaktadır.

• Pazarlama, insanların gereksinimlerinin ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir.
• Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir.
• Pazarlama çeşitli eylemlerden oluşur.
• Pazarlama eylemleri insanlar ve örgütler tarafından yapılır.
• Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar.
• Pazarlama eylemleri planlanmalı ve denetlenmelidir.

PAZARLAMANIN KURALLARI

Pazarlamanın, doğruluğu verilerle kanıtlanmış kuralları vardır. Her şirketin bunları benimsemesi ve  karar verirken bu kuralları uygulaması gerekir. (Pazarlama Kanunları)

Pazarlama faaliyetlerini bu kurallarla yöneten şirketler, markalarını büyütür ve karlılıklarını artırırlar. Byron Sharp yönetiminde Ehrenberg Bass Enstitüsünün oluşturduğu pazarlama kuralları şunlardır:

1.Markanızı Potansiyel Kullanıcıların Hepsine Ulaştırın  

Her markanın çok sayıda seyrek satın alma yapan müşterisi (tüketicisi) ve henüz hiç satın alma yapmamış potansiyel müşterileri (tüketicileri) vardır. Bu iki kesimin büyüklüğü, markayı sürekli satın alanlardan çok ama çok daha fazla sayıdadır. Bu nedenle, büyümek isteyen her markanın, kategorinin bütün kullanıcılarını hedeflemesi gerekir. Bir markayı sadece belirli bir kesime (segmente) konumlamak, o markanın büyümesini engeller. (Pazarlamada Segmentasyon İşe Yarar Mı?)  (Pareto Kuralı Şirketlerde Çalışır Mı?)

2.Markanız Kolay Satın Alınır Olsun

Her markanın büyümesi, alışveriş noktalarında fiziksel olarak bulunur olmasına bağlıdır. Bir markanın büyümek için bütün satış kanallarının hepsinde bulunması ama aynı zamanda kaliteli bir şekilde yer alması gerekir. İnsanların alışveriş yaptıkları yerlerde, onların karşılarına çıkmayan, kendini iyi bir şekilde sergilemeyen markaların büyüme imkanı yoktur. (Markalar Bulunur Oldukları Kadar Büyürler)

3.Markanız Fark Edilir Olsun 

Her markanın hem reklamlarında hem de satış noktalarında belirgin olması gerekir. İnsanların dikkatini çekmeyen markaları kimse fark etmez.

4.“Marka Hafızası” Yaratın ve Tazeleyin 

İnsanlar satın aldıkları bir ürünü farklı yer ve zamanlarda, farklı ruh halleri içinde kullanırlar. İçinde bulundukları yer ve zamanda, birlikte oldukları insanlara göre, aynı ürün farklı amaçlara hizmet edebilir. Mesela Coca Cola reklamlarında insanlara evde yemek yerken, ramazan sofralarında, arkadaş toplantılarında, televizyonda ya da dışarıda cafe veya lokantalarda, statta, plajda, sokakta… Coca Cola içebileceklerini anlatır. Markasını bu durumlarla eşleştirerek bir “marka hafızası” oluşturur. Hafızalarına yerleşen bu kalıplar, insanların satın alma ve kullanım tercihlerini etkiler. Her markanın, bu ihtiyaç anları ve okazyonlarıyla kendi markasını eşlemesi gerekir. Markanın reklamlarla yapması gereken, bu hafıza kalıplarını oluşturmak, onları tazelemek ve hareketlendirmektir. (Reklamcılar İnsanların Gelecek Hafızasını İnşa Ederler)

5.Markanızı Ayrıştırın

Markalar aynı kategoride rekabet eden rakiplerinden farklılaşamazlar ama her markanın rakiplerinden ayrışması mümkündür. Bir marka; ismiyle, logosuyla, amblemiyle, rengiyle, simgeleriyle, kendine özgü müziğiyle, sloganıyla, ambalajıyla rakiplerinden dikkat çekici bir şekilde ayrışabilir. Pazarlama yöneticilerinin yönetmeleri gereken en önemli işlerden biri, bu ayrıştırıcı marka “varlıklarını” yaratıcı bir şekilde oluşturmak ve bütün pazarlama faaliyetlerinde bunları istikrarlı bir şeklide kullanmaktır. Bu alan, pazarlama biliminin yaratıcılığa en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir. (Farklılaşma Markayı Büyütmeye Yeter Mi?)

6.Markanız Her Zaman Taze ama Hep Tutarlı Olsun

Yenilik yapmak ve güncel kalmak, her markanın en önemli işlerinden biridir. Ama yenilik yaparken, markanın kendi geçmişiyle de tutarlı olması bir zorunluluktur. Bir markanın, rengini, ambalajını, sloganını, reklamlarda kullandığı kavramları sürekli değiştirmek, o markanın insanların zihinlerinde yer etmesini engeller. Her yeni gelen pazarlama yöneticisinin, her yeni reklam ajansının kendi tarzını ve beğenisini markaya yansıtarak markayı kendi geçmişinden koparması, markalaşmayı engeller. Markalar her zaman taze ve güncel ama aynı zamanda yarattıkları “marka hafızasıyla” da tutarlı olmak zorundadırlar.

İnsanlar sürekli aynı görseli, aynı reklamı görüp aynı söylemi duyduklarında bir süre sonra bunları fark etmez olurlar. Bu nedenle, markaların yenilik yapmaları gerekir. Markalar belirli dönemlerde, yeni ambalaj, yeni reklam, yeni söylem bularak kendilerini yenilemek, tazelemek, zorundadırlar ama bu yeniliklerin hepsi, bir öncekilerle uyumlu ve marka kimliğiyle tutarlı olmak zorundadır. Pazarlama bilimi, bu alanda da yetenekli insanların yaratıcılıklarına çok ihtiyaç duyar. Aynı şeyi hep taze bir şekilde söylemek, gerçekten büyük yaratıcılık isteyen bir iştir. Yetenekli reklamcıların markalara en büyük faydası bu işin üstesinden gelmektir. (Etkili Reklam Yapmak Neden Çok Zor?)

7.Rekabetçi Olun. Satın Almanın Önündeki Bütün Engelleri Kaldırın

Her markanın kullanıcıları; farklı özellikler taşıyan, farklı maddi imkanları olan, farklı ihtiyaçlara sahip insanlardan oluşur. Eğer insanlar, sütün içindeki laktoza duyarlı oldukları için süt satın almıyorlarsa, süt markalarının laktozsuz süt; eğer yağlı süt içmek istemiyorlarsa, “0 yağlı” süt üretmeleri gerekir. Her markanın insanların satın almama mazeretlerini ortadan kaldırması ve kategorinin bütün potansiyel kullanıcılarının markaya ulaşmasının yollarını açması gerekir.

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi | İhracat Koçu
İGEME – GATEOFTEC – MEDİCAL İN TÜRKİYE