21 Ekim 2021

İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

Hizmet Sektörü Teşvikleri : HİSER

Ticaret Bakanlığınca döviz girdisinin ve ihracatın artmasına yönelik sektörlere birçok farklı destekler verilmektedir. HİSER Desteği de hizmet sektöründe ihracatın artması, firmaların büyümesi, firmaların ilgili sektörüne yönelik özel konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti almasını, potansiyel müşterilerle buluşmasını kolaylaştıracak faaliyetlerin desteklenmesiyle şirketlere büyük rekabet avantajı sağlamayı amaçlamaktadır.

3 yıl sürecek HİSER projelerinin,faaliyet masraflarının %75’i Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Firmaların tek yapması gereken sektörleriyle ilgili HİSER Projesi düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvuru yapmak. Proje sahibi kuruluş faaliyetlerle ilgili tüm ödemeler ve organizasyonları yönetmekle sorumludur.

MEVZUAT

Ticaret Bakanlığı tarafından 2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi hakkında karar kapsamında ‘Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)’ ile temel olarak rekabet gücünün arttırılmasını ve ihracatın geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının planlanan proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce “HİSER Projesi Onay Başvuru Belgeleri (EK-22)” ile KEP ile incelemeci kuruluşa başvuru yapması ve onay alması gerekir

İncelemeci kuruluş proje başvurularını, ihracat stratejisi ve politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve iş birliği kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

HİSER Projesi’nden faydalanabilmek için proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak, onay alınması gerekmektedir.

İşbirliği kuruluşu, diğer işbirliği kuruluşu ile ortak proje başvurusunda bulunabilir. Projede başvuru sahibi işbirliği kuruluşunun ve varsa projede ortak olarak yer alan işbirliği kuruluşunun üyeleri yer alabilir. Bir HİSER Projesinde en az 10 (on) yararlanıcının yer alması gerekir.

İşbirliği Kuruluşu:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İhracatçı Birliği, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Sektör Dernek, Birlik,

Konsey veya Kuruluşu, İşadamı Dernek, Birlik veya Kuruluşu, Teknokentler ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu.

AMAÇ

HİSER projeleriyle ihracata odaklanıyor!

Ticaret Bakanlığınca Sanayicilere verilen URGE adında Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi destek programı vardı, şimdi Döviz Getirici Sektörleri kapsayan Hizmet Sektörlerine yönelik HİSER Destek Programı bulunmaktadır.HİSER kapsamında sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu sebeple ihracat için gereken yeteneklerin, faaliyetleringeliştirilmesi ve bilgiye ulaşılması sağlanır.

Günümüzde ilginin iyice arttığı sektörlerden turizm, sağlık turizmi, film, oyun endüstrisi gibi sektörler bu fırsatlardan faydalanmak için kümeler kurabilmektedir.

Proje kapsamında ilgili sektördeki firma faaliyetlerinin;

* İhtiyaç Analizi,

* Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri,

* İstihdam,

* Yurtdışı ve Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri desteklenmektedir.

İlk önce proje kapsamınca ihtiyaç analizi çalışması yürütülür. Firmalar bu çalışmayla rekabet gücü kazanmak için ne yapmaları gerektiğini, yeni ihracat pazarları için uzmanlar saptanır.

İhracatın artacağı pazarlarda düzenlenen yurtdışı pazarlama faaliyetlerine katılan firmalar dünyanın her yerinden potansiyel müşteri bulma fırsatı yakalayacaktır.

Proje kapsamında kümelenme mantığıyla ilgili sektörde faaliyet gösteren faydalanıcılar bir araya getirerek, yurt dışı pazarına açılabilmelerini güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesi (GZFT Analizi), firmaların ortak stratejilerin oluşturulması ve eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projelerden oluşmaktadır. HİSER sayesinde bir kümelenme etkileşiminde olan firmaların, bu projeyle ortak hareket edebilme kabiliyetlerinin de gelişme fırsatı olacaktır.

Kümelenme Anlayışı: Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ve bütüncül bir anlayış ile gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile desteklenmesi

· Ortak Pazarlama

· Ortak Öğrenme

· Ortak İhtiyaç Analizi

KAPSAM

Proje Hazırlık evresi, ortak vizyon oluşturma, makro- mikro rekabetçilik analizleri, sektördeki trendler, sektördeki firma analizleri gibi yurtdışı pazar fırsatları gibi ve projenin yol haritası çıkartma işlemleri burada yapılıyor.

Bir modeli belirlendiğinde belli ülkeler seçiliyor (Hedef 5 ülke gibi). Daha sonra bir iş modeli belirleniyor, bu iş modeli üzerinden ülkelere göre farklı alternatif modeller geliştiriliyor. Burada hukuksal altyapı danışmanlığı alınabilir. Yap-Donat-Eğit-İşlet-Ülke kaynaklarının işletilmesi gibi birçok konuda danışmanlık alınmaktadır. Hizmet faaliyeti için bir ülkeye gireceksiniz ve o ülkenin hukuki süreçlerin ticari süreçlerini, mevzuatların neler olduğu vb. konularda bir danışman üzerinden destek olarak alabilirsiniz.

Daha sonra fuar katılımı ve ticari heyetlerle görüşmeler oluyor. Örneğin turizm sektöründe yurtdışındaki organizasyon şirketleri ile görüşmek için 10 firmanın bir araya gelerek oluştuğu küme hep birlikte yurt dışına gidebilir, organizasyon şirketlerini ülkeye davet edebilir. Firmalar ayrıca onların bütün gider kalemlerin hepsini %75’ine kadar Ticaret Bakanından alabilmektedirler. Yine firmaların yapmış olduğu yurt dışı ziyaretlerindeki bu gider kalemlerinin maliyetleri %75 yeni Ticaret Bakanlığı’ndan alabiliyoruz burada katılan fuarlar, verilecek gazete, dergi, televizyon, dijital platformlarda vereceğimiz reklam giderlerinin yine %75’ini Ticaret Bakanlığından alınmaktadır.

İHTİYAÇ ANALİZİ; Proje hazırlık evresi, firmalar ortak vizyon oluşturmakta, Makro-Mikro Rekabetçilik analizleri yapılmakta, sektördeki trendler, firma analizleri, yurtdışı Pazar fırsatları, 3 yıllık proje yol haritası planlaması yapılıyor. İhtiyaç analizi faaliyetinin tamamlanmasını müteakip ihtiyaç analizi raporu ve proje yol haritası İşbirliği Kuruluşu tarafından, projenin onaylanmasını takip eden en geç 6 ay içerisinde incelemeci kuruluşa iletilir. Bu analiz sürecinde desteklenen faaliyetler;

– İhtiyaç Analizi Rapor Bedeli,

– Faaliyet Organizasyon Giderleri (kira,afiş,broşür vs.)

Destek Miktarı: 400.000 ABD$

Destek Oranı: %75

Süre:Proje Süresince

EĞİTİM-DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

İhtiyaç analizini gerçekleştiren kuruluşun aynı projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında hizmet vermemesi esastır. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, incelemeci kuruluş aynı kuruluştan eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasını uygun görebilir. Bakanlıkça Uygun Görülen Sektöre Özgü Konular, Dış Ticaret Yönetimi, Uluslararası Pazarlama ve Elektronik

Ticaret, İnovasyonve Kümeleşme, Markalaşma,Bilgi ve İletişim Teknolojileri,Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi,Kalite ve Verimlilik,Proje Yönetimi ve Stratejik Yönetimi. Faaliyetin başlamasından en az 15 gün önce desteklenen faaliyetler;

– Eğitim ve danışmanlık gideri

– Faaliyet organizasyon giderleri (kira, afiş, broşür vb.)

Destek Miktarı: 400.000 ABD$

Destek Oranı: %75

Süre: Proje Süresince

YURTDIŞI VE YURT İÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Programın başlamasından en az 30 gün önce faaliyet başvurusu ve Ticaret Müşavirliğiyle irtibat kurularak en az 4 yararlanıcı, ihtiyaç analizi- eğitim/danışmanlık faaliyetlerine katılmış yararlanıcılar. Desteklenen Faaliyetler;

– Ortak Pazar araştırması

– Kurum ziyaretleri

– Eşleştirme faaliyetleri.

Yurtdışı pazarlama faaliyetlerine en az 6 (altı) yararlanıcının katılması zorunlu olup yurtiçi pazarlama organizasyonlarında katılımcı sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Yurtdışı/yurtiçi pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin (ortak pazar araştırmaları, küme tanıtım faaliyetleri, eşleştirme, kurum/kuruluş ziyaretleri vb.) her biri için destek kapsamında olan süre yol hariç en fazla 10 (on) gündür.

Destek Miktarı:150.000 ABD$

Destek Oranı: %75

Süre:10 Faaliyet/YIL

DESTEK KAPSAMINDA GİDERLER

Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında ulaşım giderleri, konaklama giderleri, en fazla 2 temsilci-yararlanıcı- iş birliği kuruluşun giderlerini kapsar. Konaklama günlük en fazla 150 $ olarak belirlenmiştir.

Tanıtım ve organizasyon giderleri kapsamında tercümanlık giderleri, toplantı ve ikili görüşme yapılan yerin kira gideri, görsel-yazılı-işitsel tanıtım giderleri, halkla ilişkiler hizmet giderleri, fuar katılım kayıt ücret giderleri karşılanmaktadır.

DESTEKLENEN FAALİYETLER

Yurt dışında ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek;

İkili görüşmesi gerçekleştirmeleri, tesis ziyareti, meslek kuruluşları ziyaretleri desteklenmektedir.

ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ DESTEK KAPSAMINDA GİDERLERİ

Ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri;

Tercümanlık gideri,

Seminer konferans,toplantı ve ikili görüşme yapılan yerin kirası,

Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

Halkla ilişkiler hizmet giderlerini kapsamaktadır.

Destek Miktarı:Program başına 150.000 $

Destek Oranı: %75

İSTİHDAM DESTEKLENE FAALİYETLER

istihdam edilen uzman personelin Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması ve son 2 (iki) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) alması veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekmektedir. İstihdam desteği başvuruları, üçer aylık dönemler itibarıyla yapılır.

Destek Miktarı:2 Personel

Destek Oranı: %75

HİSER Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

· Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip tüm sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları,

· Bilişim Şirketleri
· Film Yapımcısı Şirketler,
· Film Dağıtımcısı Şirketler,
· Eğitim Kurumları,
· Yönetim Danışmanlığı Şirketleri,
· Lojistik Şirketleri,
· Yayıncılık Kuruluşları yararlanabilmektedir.

Örnek Çalışmalar

– HİSER kapsamında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ticaret Bakanlığı’na sunulan ve kabul edilen “Mavi ile Yeşili Keşfetmeye Giresun’dan Başla” Projesi eğitimleri başlamıştır.3 yıl sürecek olan HİSER proje ile Giresun’un turizm hizmet kalitesini artırmak, ilin tanıtımını sağlamak, sektörün yerli ve yabancı pazarlara açılmasına olanak sunma hedefi yer almaktadır.

– Örneğin Trabzon Ticaret Sanayi Odasını uyguladığı bir proje bulunmaktadır.10 tane otelin bir araya gelerek uyguladığı bu proje bütçesinde danışmanlık ve eğitim hizmeti talep edilmiş. Arap Turizm Örgütüyle bir protokol imzalanmış ve oraya gidilmiş. Bir taraftan Katar Heyetini Türkiye’de ağırmışlar. Katar ziyareti ve turizm fuarlarına katılım sağlanmış.

– Ticaret Bakanlığı, ‘Kadastro Hizmetleri İhracat Projesi’ni motive eden HISER (Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Arttırılması) Projesi’ni hayata geçirdi. HİSER Projesi’nin çalıştaylarına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerden temsilciler bizzat katıldı.

Bu tarz desteklerin aynısını birçok firmada bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı destekleriyle alabilir.

!Önemli!

* Şahıs firmaları Bakanlık tarafından HİSER Projesi kabul edilmemektedir.

* BTSO üyesi olmayan firmalar, bahse konu projede yer alamamaktadır.

* Bir firma aynı anda iki HİSER Projesinde birden yer alamamaktadır.

* İhtiyaç Analizi ve Eğitim/Danışmanlık faaliyetine katılmayan firmalar daha sonra gerçekleştirilecek olan yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılamamaktadır.

Konuşmaya Başla