İGEME | İhracat Geliştirme Merkezi

İşimiz ihracat Gücümüz Türkiye. Dün Bugün Yarın Daima

A sınıfı Acente Belgesi, Tursab Belge Devri, Bir İGEME klasiği!

A sınıfı Acente Belgesi, Tursab Belge Devri, Bir İGEME klasiği ilk devri gerçekleştirdik.

Değerli sektör temsilcileri İGEME olarak sağlık turizm için yaptığımız çalışmalarda gördükki danışmanlığımıza ihtiyaç var. Eylem gerçekleşmeden bu ülkede net cevabı almak ve vermek imkansız. COVİG döneminde kültür bakanlığı doğru bir karar verdi şirket devri olmaksızın Seyahat Acente belge devrine izin verdi. Ancak Bakanlık, Tursab gibi iki başlı bir kurumda ilkkez yapılan bu devir işlemlerinde sorun ve danışmanlık ihtiyacı doğacaktı nitekim de doğdu. Bizde sorunu çözdük. Ama önce gene İGEME olarak tecrübe edene kadar size sadece yönetmelik okuyan danışmanlık yapmayalım diye işlem bitsin diye bekledik.

Dikkat edilecek husular.

A) Ünvan konusunda dikkatli olun ve sadece size özel ünvanları tercih edin
B) Acente sahibi ile anlaşmanızı dikkatli yapın ve noter onaylı bir protokol oluşturun. Bazı acenteler iş bitmeden vazgeçip devri iptal edebiliyor. Yada alıcılar işlemleri uzatabiliyor.
C) Kültür bakanlığından gelen olumlu yazı sonrası Devredenin Tursab Borcu yoktur belgesini talep edin
D) Acente devrini isteyen firmanın noterden karar almasından sonra süreç Tursaba geçecek ve bu sürecin sonunda belge devri gerçekleşmiş olacak.

İşin süresi için devir dilekçesi sonrası 15 gün kültür bakanlığı
Karar ve diğer belgelerin hazırlanması sonrası Tursab 1 ay ve belgenin gelmesi gene 1 ay aslında hız açısından gene çok şey fark etmiyor. Sıkı tutarsanız 45 gün.
Önerilerimiz yapsakta ülkemizde bürokrasi bürokrasi doğurmaya devam ediyor.
Bu konuda devretmek isteyenler yada devir almak isteyenler için İGEME Sağlık Turizm sorumlusu Gülsen Hanımı arayabilirsiniz…

Seyahat Acentesi işletme Belgesi Devri Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

İşletme belgesini devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişinin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve ekinde; devreden ve devralan tüzel kişiliğin imza sirküsü ile devralanın seyahat acentalığı faaliyetinde kullanacağı yeni unvana ilişkin “unvan tercih listesi” ile Bakanlığa başvurulur.

2. Kuruluş Teminatı

4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden TÜRSAB aracılığı ile Bakanlığımıza ibraz edilecek teminat. (acenta ve şirket ünvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubunun veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne teminatın yatırıldığına dair belgenin aslı)

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir;

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-TL (yedi bin Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-TL (altı bin Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-TL (beş bin Türk Lirası)

Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ

1- İşletme belgesinin devrinde seyahat acentası şubesi merkezi ile bir bütün olarak değerlendirilir. Devir işlemi, şube olmaksızın yapılacak ise şube kapatma işlemi de eşzamanlı yapılır.

2- Bakanlık veya Birlik nezdinde; sonucu işletme belgesinin iptalini veya geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezasını gerektirebilecek idari iş ve işlemleri bulunan  seyahat acentası hakkında bu iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasına kadar belge devri talebinde bulunulamaz.

3- İşletme belgesini devreden tüzel kişi ile devralan tüzel kişinin beraber düzenleyeceği tek dilekçe ve ekinde; devreden ve devralan tüzel kişiliğin imza sirküsü ile devralanın seyahat acentalığı faaliyetinde kullanacağı yeni unvana ilişkin “unvan tercih listesi” ile Bakanlığa başvurulur.

4- Bakanlık nezdinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda başvurusu uygun görülenlere Bakanlık tarafından “devre ilişkin ön izin” verilir.

5- Devre ilişkin ön izin yazısının devreden ve devralan tüzel kişiliğe tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde, devreden ve devralan tüzel kişiler tarafından Birliğe başvuru yapılması gerekir. Bu süre veya verilecek on beş günlük ek süre içerisinde Birliğe başvurunun yapılmaması halinde “devre ilişkin ön izin” kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

6- Aşağıdaki bilgi ve belgeler ile Birliğe başvurulur:

a)Ön izne atıf yapılan ve devralan tüzel kişi tarafından imzalanmış dilekçe.

b)Devredenin ticaret sicile tescil edilmiş devir kararı.

c)Devralanın ticaret sicile tescil edilmiş devir kararı.

ç)Devralan tüzel kişilik limited şirket ise şirket sözleşmesi ile ortak ve müdürlerini gösteren, anonim şirket ise esas sözleşmesi ile ortaklık yapısı ve yönetim kurulu bilgisini içeren ticaret sicil kayıtları.

d)Devralan limited şirket ise ortaklarının ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerinin, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtları.

e)Devralan tüzel kişiliğin imza sirküsü.

f)Seyahat acentası faaliyeti gösterilecek adres bilgileri.

g)Yönetmelikte yer alan; kuruluş teminatı, acenta unvanı taahhütnamesi ve zorunlu personele ilişkin bilgiler ve kayıtlar.

7- Birlik tarafından, devre konu seyahat acentasının devre engel bir hususunun bulunup bulunmadığı ile devralacak tüzel kişi hakkında gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde, devralacak tüzel kişiliğe ilişkin Seyahat Acentaları Yönetmeliği kapsamında belgelendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemler yürütülür.

Birliğe yapılan başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde;

a) Belgelendirmeye esas bilgi ve belgeler üzerinden yapılan inceleme ile işletme faaliyeti denetim sonucunun uygun bulunması halinde belgelendirmeye ilişkin Yönetmelik gereği iletilmesi gereken bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilir.

b) Başvurunun uygun bulunmaması halinde ise aynı sürede gerekçesi belirtilerek başvuru sahiplerine bilgi verilir ve başvuru dosyası denetim raporu ile birlikte görüş de eklenerek Bakanlığa gönderilir.

8- Devir işleminin Birlik tarafından 7 nci maddede belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılmaması halinde; devreden ve devralanın başvurusu ile Bakanlık devre ilişkin Birlik tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri resen yürütür. 

9- Birlik tarafından verilen uygun görülmeme kararının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde devreden ve devralan birlikte Bakanlığa itiraz edebilir.

10- Bakanlık tarafından yapılacak nihai inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulununan başvuru işlemi, işletme belgesi düzenlenmesi ile sonuçlandırılır ve Bakanlık siciline işlenecek belge düzenleme tarihi itibarıyla devir işlemi hüküm ifade eder.

11- Bakanlık, devir işleminin sonuçlanmaması ve/veya devir işlem sonucunun Bakanlık siciline işleneceği tarihe kadar geçecek sürede devredenin ve devralanın belge devrinden kaynaklanan ticari ilişkilerinde taraf değildir.  

12- İşletme belgesi düzenlenmek suretiyle tamamlanan devir işlemi sonrasında devredenin, 1618 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereğince Bakanlık emrinde bulunan teminatı iade edilir.

13- Devredilen işletme belgesinde yer alan acente unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde başka bir seyahat acentasına verilmez. İşletme belgesini devreden tüzel kişilik, üç yıl geçmeden yeniden işletme belgesi talebinde bulunamaz.

Konuşmaya Başla